A GYŐRI REFORMÁTUS BÖLCSŐDE ALAPKŐLETÉTELE

2022-03-12

Nagy boldogság és hála van a Győri Református Egyházközség minden tagjának a szívében!

Az Úr különös kegyelme (bár az Úr kegyelme mindig különös), hogy új utakat, lehetőségeket és áldások csatornáit nyitja meg számunkra. Így van ez most is, hiszen egy bölcsőde megépülése megannyi missziós lehetőséget kínál: kisgyermekek, családok, új munkatársak, szolgatársak válhatnak gyülekezetünk tagjaivá, de ami ennél is fontosabb ismerhetik meg, kerülhetnek közelebb a Megváltó Úr Jézushoz.
      Isten iránti hálával adhatunk hírt arról, hogy 2022. március 2.-án a Győri Református Egyházközség élete ismét egy mérföldkőhöz érhetett. Pontosabban egy alapkőhöz – ha szabad ezzel a szójátékkal élni. A 2021-ben elnyert Európai Unió és Magyarország Kormánya által támogatott pályázat kivitelezése elérkezett a Győri Református Bölcsőde ünnepélyes alapkőletételéhez. A Győri Református templomban szerda délelőtt 11 órakor kezdődött ünnepségen több egyházi és világi elöljáró szólalt fel és méltatta azt a csodálatos lehetőséget, amelyet egy bölcsőde létrejötte jelent mind az ország, mind Győr város, mind a gyülekezet életében.
     Elsőként dr. Pergel Elza, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntésében kitért arra, hogy egy bölcsőde alapkőletétele e háború sújtotta időkben a békét szolgálja. Kifejezésre juttatta abbéli örömét és reménységét is, hogy ez a bölcsőde nagyszerű kezekben lesz, amelynek falai között békét, erkölcsöt, és hitet lehet tanítani a jövő nemzedékeinek. A felszólalók sorát főtiszteletű Máté László a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője, püspökhelyettese folytatta, aki köszöntőjében kitért arra, hogy „hármas akarat találkozásának” lehetünk most tanúi: egy isteni akaratnak, miszerint a gyermekeket az Úr félelmében kell nevelni, egy kormányzati akaratnak, amelynek elsődleges célja a családok támogatása, valamint egy helyi igénynek, egy gyülekezet vágyakozásának. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő méltatta a közel 600 millió forintos támogatásból megépülő két csoportos, 24 fős bölcsődét, és békét és áldást kívánt a szolgálók életére. Az igehirdetés előtt a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának két tehetsége, Rác Fanni (hegedű) és Váta Izabella (fuvola) Telemann duójával kápráztatta el a nagyérdeműt.
    Wagner Tamás a Győri Református Egyházközség lelkészi elnöke igei köszöntését követően főtiszteletű Máté László, Máté evangéliumának 18. fejezetének első öt verséből hirdette az igét, hangsúlyozva a kisgyermekek példájából megtanulható Isten iránti alázatot. Ifj. Márkus Mihály a Pápai Református Egyházmegye esperese imádságban adott hálát Istennek ezért a lehetőségért, és az ünnepélyes hangulat mellett könyörgött a jelenlévő gyülekezet nevében a háború mihamarabbi megszűnésért és a béke eljöveteléért. Az áldás vétele után a jelenlévők átmentek a bölcsőde helyszínére és sor került az ünnepélyes alapkőletételre, valamint az időkapszula elhelyezésére amely az utókor számára őriz emléket e jelenlegi Magyarországról, városról és gyülekezetről. Az ünnepélyes alapkőletétel fogadással zárult.
Reménységgel, imádsággal készülünk arra, hogy a láthatatlan áldás láthatóvá váljon, és hű szolgákként beállhassunk abba a munkába, amit az Úr készített nekünk!

Soli Deo Gloria!


Strifler Zoltánné segédlelkész,
Győri Református Egyházközség